Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Nicks reclame & meer gevestigd te Rotterdam aan de Metaalhof 27.

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

Klant: degene die bij Nicks reclame & meer Producten bestelt en/of met wie Nicks reclame & meer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;  

Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of geleverde diensten;  

Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;  

Nicks reclame & meer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden,  

Order: Iedere opdracht van de Klant aan Nicks reclame & meer tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;  

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Nicks reclame & meer en de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;  

Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Nicks reclame & meer geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Nicks reclame & meer te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;  

Specificatie: De omschrijving van door de Klant bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van Nicks reclame & meer en op iedere Overeenkomst tussen Nicks reclame & meer en klant deze algemene voorwaarden van toepassing.  

Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door de Klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door Nicks reclame & meer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Nicks reclame & meer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Nicks reclame & meer vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.  

Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.  

Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.  

Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Nicks reclame & meer schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Nicks reclame & meer een begin met de uitvoering is gemaakt.  

Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.  

Lid 6: Elke Overeenkomst wordt door Nicks reclame & meer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant – uitsluitend ter beoordeling van Nicks reclame & meer – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.

Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Nicks reclame & meer gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Nicks reclame & meer en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. De Klant is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door Nicks reclame & meer gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Nicks reclame & meer.

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen.  

Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Nicks reclame & meer geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Nicks reclame & meer aan de Klant worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.  

Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is de Klant gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Artikel 5 Levering van bewerkte Producten.

Lid 1: Ingeval Nicks reclame & meer opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van de Klant bewerkte (c.q. samengestelde) Producten is de Klant verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang de Klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Nicks reclame & meer gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.

Lid 2: Nicks reclame & meer is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan de Klant te zenden indien zulks bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door de Klant is bedongen. In dat geval verplicht Nicks reclame & meer zich uiterlijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan de Klant, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.  

Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

Lid 1: Nicks reclame & meer kan desgevraagd adviserend op te treden. Nicks reclame & meer is gerechtigd dit separaat aan de Klant in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van Nicks reclame & meer ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde Producten.  

Lid 2: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Nicks reclame & meer geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 7 Inschakeling van derden.

Nicks reclame & meer is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 8 Leveringen en Leveringstermijnen. Overmacht.

Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door de Klant van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door Nicks reclame & meer verlangde zekerheid is verstrekt.  

Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Nicks reclame & meer gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de Overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de Klant te betalen.  

Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van Nicks reclame & meer of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Nicks reclame & meer geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.  

Lid 4: Levering vindt plaats af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van de Klant, ook indien wordt overeengekomen dat Nicks reclame & meer voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van de Klant, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.  

Lid 5: In het geval Nicks reclame & meer voor het transport zorgdraagt, dient de Klant of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Nicks reclame & meer.  

Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door de Klant of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Nicks reclame & meer voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Nicks reclame & meer gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Nicks reclame & meer op schadevergoeding en onverminderd het recht van Nicks reclame & meer om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.  

Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Nicks reclame & meer wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.  

Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door Nicks reclame & meer is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 9 Reclames.

Lid 1: De Klant is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.  

Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende Producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het Gebrek, althans binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Nicks reclame & meer kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.  

Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.  

Lid 4: In het geval de reclame van de Klant naar het oordeel van Nicks reclame & meer terecht is, is Nicks reclame & meer te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.  

Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de Klant goedgekeurde Specificatie.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: Alle aan de Klant afgeleverde Producten blijven eigendom van Nicks reclame & meer, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de Klant, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door de Klant volledig zijn voldaan.

Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op de Klant is overgegaan, is de Klant niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij de Klant aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.  

Lid 3: De Klant verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn klanten verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Nicks reclame & meer de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen de Klant.  

Lid 4: De Klant is gehouden derden die zich op de door Nicks reclame & meer geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Nicks reclame & meer. De Klant dient Nicks reclame &meer hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.  

Lid 5: Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Nicks reclame & meer goede grond heeft te vrezen dat de Klant in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Nicks reclame & meer het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval de Klant verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van Nicks reclame & meer te brengen. Nicks reclame & meer is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van de Klant terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Klant verleent Nicks reclame & meer reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Klant in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door Nicks reclame & meer geleden schade.

Artikel 11 Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Nicks reclame & meer te geschieden, in euro’s, hetzij netto contant,

hetzij ten kantore van Nicks reclame & meer door middel van overmaking naar of storting op een door Nicks reclame & meer aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van Nicks reclame & meer, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. Nicks reclame & meer is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de Klant zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.  

Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.  

Lid 3: Nicks reclame & meer is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen, waarbij Nicks reclame & meer gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien de Klant aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Nicks reclame & meer vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.  

Lid 4: Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Nicks reclame & meer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Nicks reclame & meer toekomende rechten.  

Lid 5: Alle door Nicks reclame & meer ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Nicks reclame & meer ingeschakelde derden, komen voor rekening van de Klant. Voor de buitengerechtelijke kosten is de Klant minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,=.  

Lid 6: Indien de Klant terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van de Klant aan Nicks reclame & meer, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.

Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Nicks reclame & meer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Lid 2: De Klant is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.  

Lid 3: De Klant zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Nicks reclame & meer. De Klant dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Nicks reclame & meer.

Artikel 13 Inbreuk op rechten van derden.

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Nicks reclame & meer onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Nicks reclame & meer geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Nicks reclame & meer te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of de Klant de voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.  

Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Nicks reclame & meer het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.  

Lid 3: Op Nicks reclame & meer rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwerving-, of terugbetalingsverplichting.  

Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, Specificaties of aanwijzingen, door of namens de Klant verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege de Klant te verstrekken zaken, kan de Klant geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart de Klant en Nicks reclame & meer tegen alle aanspraken verband houdende met terzake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid.

Lid 1: Nicks reclame & meer aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:

– de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Nicks reclame & meer of leidinggevende ondergeschikten van Nicks reclame & meer

– de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Nicks reclame & meer geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.  

Lid 2: Nicks reclame & meer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van de Klant, andere bewerkingen van zaken van de Klant en/of levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, dan wel onvolkomenheden in het door de Klant aan Leverancier verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.  

Lid 3: De totale aansprakelijkheid van Nicks reclame & meer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW).

 Lid 4: Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Nicks reclame & meer in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet (op verzoek zal Nicks reclame en meer aan de Klant een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Nicks reclame & meer nooit het bedrag van € 50.000,– in totaal per gebeurtenis te boven gaan.  

Lid 5: Nicks reclame & meer zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.  

Lid 6: De Klant vrijwaart Nicks reclame & meer tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door de Klant aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Nicks reclame & meer geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de Klant bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door Nicks reclame & meer geleverde Producten.  

Lid 7: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is Nicks reclame & meer nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.  

Lid 8: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 15 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.

Lid 1: Indien Nicks reclame & meer aan de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is de Klant verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.  

Lid 2: Indien de Klant, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Nicks reclame & meer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op de Klant te verhalen, onverminderd alle overige aan Nicks reclame & meer toekomende rechten.

Artikel 16 Ontbinding.

Lid 1: Indien de Klant één van zijn verplichtingen jegens Nicks reclame & meer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij de Klant in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Nicks reclame & meer het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de Klant gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Nicks reclame & meer recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.  

Lid 2: Indien Nicks reclame & meer ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de Klant de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 17 Verwerken Persoonsgegevens.

Lid 1: Indien de Klant aan Nicks reclame & meer persoonsgegevens ter beschikking stelt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, blijft de Klant de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking als bedoeld in artikel 1 onder de Wet bescherming Persoonsgegevens.  

Lid 2: Nicks reclame & meer zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Bij de te nemen maatregelen zal Nicks reclame & meer rekening houden met het te beschermen belang van de Klant en de aard van de persoonsgegevens die door Nicks reclame & meer in opdracht van de Klant worden verwerkt.  

Lid 3: Nicks reclame & meer zal na afronding van de overeenkomst in opdracht van de Klant de persoonsgegevens die Nicks reclame & meer heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vernietigen, tenzij de Klant de geleverde dienstverlening betwist.

Artikel 18 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.  

Lid 2: Alle geschillen die tussen Nicks reclame & meer en de Klant ontstaan over de uitvoering van de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 19 Overige bepalingen.

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse taal.  

Lid 2: Deze algemene voorwaarden kunnen door Nicks reclame & meer worden gewijzigd. Wijzigingen worden door Nicks reclame & meer schriftelijk bekend gemaakt aan de Klant en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. De Klant stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking aangegeven datum van inwerkingtreding.  

Lid 3: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Nicks reclame & meer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. niet afdwingbare bepaling benadert.  

Lid 4: Nicks reclame & meer is niet verplicht om producten die op maat zijn gemaakt of zijn bedrukt terug nemen.